logoti

DejavnostiSeminarji, delavnice...

woman Danes neprofitne in nevladne organizacije, fundacije, vlade in posamezniki skupaj opravljajo vlogo promoviranja, financiranja in svetovanja socialnim podjetnikom. Po svetu se tudi vse več univerz odloča za vzpostavljanje učnih programov, ki se osredotočajo na izobraževanje in usposabljanje socialnih podjetnikov.

Glede definicije, kdo je socialni podjetnik se v globalnem merilu še vedno krešejo mnenja. Pomanjkanje soglasja pri definiciji socialnega podjetništva lahko pomeni, da se lahko druge discipline pomotoma izkazujejo kot socialno podjetništvo. Filantropisti, socialni aktivisti, okoljevarstveniki in drugi socialno usmerjeni posamezniki so navadno tisti, ki jih upravičeno označujemo s socialnimi podjetniki. Toda pomembno je ločiti funkcijo socialnega podjetništva od drugih socialno orientiranih dejavnosti in identificirati meje znotraj katerih delujejo socialni podjetniki.

V Sloveniji imamo področje socialnega podjetništva dobro definirano, še najbolj deskriptiven pa je prispevek WWW.MDDSZ.GOV.SI

 

 

Socialno podjetništvo

Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo.

Pravni okvir za delovanje socialnih podjetij postavlja Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/2011). V Uradnem listu RS, št. 35/2013 pa je bil objavljen tudi Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podjetij, katerega priloga je vzorec sklepa, ki ga zahteva 14. člen zakona (sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje).

Dejavnosti socialnega podjetništva določa Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva (Uradni list RS, št. 54/12).

Osnovni namen te oblike podjetništva je opravljanje tržne dejavnosti po posebnih načelih socialnega podjetništva, ki so:

  • enakopravnost članstva
  • sodelovanje deležnikov pri upravljanju
  • premoženje, dobiček in presežek prihodkov nad odhodki se uporablja za namen socialnega podjetništva in druge neprofitne namene
  • delitev dobička ali presežkov prihodkov ni dopustna oziroma je omejena
  • preglednost finančnega poslovanja in notranje nadzorstvo nad materialnim in finančnim poslovanjem
  • trajno delovanje v korist svojih članov, uporabnikov in širše skupnosti
  • ustvarjanje novih delovnih mest za ranljive skupine oseb ter opravljanje družbeno koristnih dejavnosti.

Vlada RS je 22. 9. 2011 ustanovila Svet za socialno podjetništvo, ki je pristojen za oblikovanje politike razvoja socialnega podjetništva v Republiki Sloveniji, in sicer v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami, občinami, socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe.

Ustanovitev socialnega podjetja

Socialno podjetje lahko ustanovijo nepridobitne pravne osebe, namen ustanovitve pa ne sme predstavljati pretežno ali izključno pridobivanje dobička. Status socialnega podjetja lahko pridobi nepridobitna pravna oseba za trajno opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva oziroma za zaposlovanje ranljivih skupin oseb.

Nepridobitna pravna oseba, ki želi poslovati kot socialno podjetje, mora vlogo za registracijo socialnega podjetja nasloviti na pristojni registrski organ. K vlogi priloži akt o ustanovitvi ali temeljni akt socialnega podjetja oziroma spremembo akta o ustanovitvi ali spremembo temeljnega akta. Akt o ustanovitvi socialnega podjetja mora poleg vsebine, ki jo določajo zakoni, ki urejajo pravno organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe, vsebovati še vse druge elemente, ki so določeni v 12. členu zakona. K vlogi morajo priložiti tudi listine, določene v prvem odstavku 14. člena zakona (sklep ustanoviteljev, da namerava nepridobitna pravna oseba poslovati kot socialno podjetje - vzorec sklepa je priloga Pravilnika o spremljanju poslovanja socialnih podjetij, osebna imena in druge podatke vseh oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje, dokazilo o višini morebitnih sredstev).

Registrski organ z aktom, s katerim odloči o vpisu nepridobitne pravne osebe v register, odloči tudi, da se pri firmi ali imenu nepridobitne pravne osebe v register vpiše dostavek »socialno podjetje« (so. p.). Z vpisom tega dostavka v register ali javno evidenco nepridobitna pravna oseba pridobi status socialnega podjetja in lahko začne poslovati kot socialno podjetje.

vir :http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/socialno_podjetnistvo/

Projektni partnerji Skupaj za napredek Posavja

skladdela
LRF
las
knof
1824