logoti

Sklad delaInovativnost v zaposlovanju

Kaj je to sklad dela?

Po Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je sklad dela opredeljen kot izvajalec ukrepov aktivne politike zaposlovanja na občinskem ali panožnem nivoju, kar pomeni, da izvaja zakonske strokovne naloge in (vladne) programe in ukrepe, ki so namenjeni boljšem delovanju trga dela.

Sklad dela lahko ustanovijo občine, podjetja ali zbornice, v skladu z zakonom o ustanovah, čeprav njegov ustanovitveni kapital niso finančna sredstva. Sklad namreč zagotavlja storitve in pomoč brezposelnim osebam in osebam v postopku izgubljanja zaposlitve, z namenom, da bi se zboljšale njihove zaposlitvene zmožnosti.

Trenutno v Sloveniji deluje 14 skladov dela, večinoma usklajeno s področji statističnih regij. Lokalno delovanje zahteva dobro poznavanje razmer na lokalnem trgu dela ter sodelovanje z lokalnimi delodajalci, socialnimi partnerji, zbornicami in, vsekakor, območnimi službami zavoda za zaposlovanje. Vpetost skladov v območni trg dela pa pomeni, da lažje in hitreje spoznajo stanje na trgu dela, težave in potrebe delodajalcev ter ustrezno ukrepajo v prid vključenih oseb.

V sklad se predvsem vključujejo delavci v postopku izgubljanja zaposlitve zaradi poslovnih razlogov na strani delodajalca, ali pa zaradi prenehanja delodajalca (stečaj, likvidacija). Ti delavci se lahko vključijo v sklad še pred prehodom v odprto brezposelnost in prijave na zavodu za zaposlovanje. Sklad dela jih v različnih tematskih delavnicah seznani z osnovnimi informacijami o trgu dela, institucijami, na katere so lahko obrnejo, o pravicah, ki jih kot brezposelne osebe pridobijo, o možnostih za zaposlovanje ali (pre)usposabljanje ter o osnovnih veščinah iskanja zaposlitve, predstavitve delodajalcu in podobno.

Ena najpomembnejših nalog sklada je, da v sodelovanju z vključeno osebo in zavodom za zaposlovanje pripravi individualni zaposlitveni načrt za vključeno osebo še pred prihodom te osebe v brezposelnost in prijave na zavod. Na ta način se skrajša čas odprte brezposelnosti, saj zavod, nemudoma po prijavi nove brezposelne osebe, prične vključevati to osebe v ukrepe iz svoje pristojnosti, kot so delovni preizkus, usposabljanje na delovnem mestu, institucionalno usposabljanje, pomoč pri samozaposlovanju, vključitev v javna dela in podobno.

Vir:  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve


Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela Posavje

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

O D L O Č B O
o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA POSAVJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja

S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA POSAVJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, sedež Krško, Bohoričeva 9, s katerim je ustanovitelj:

–  ZSSS območna organizacija Posavja, CKŽ 30, Krško

ustanovil Sklad dela SKLAD DELA POSAVJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, o čemer je notar Boris Pavlin iz Krškega, CKŽ 9, dne 10. 6. 1999 izdal notarski zapis, opr. št. SV 240/99.

Oseba pooblaščena za zastopanje Sklada dela SKLAD DELA POSAVJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja je Aleš Germovšek.

Št. 113-02-016/99-003

Ljubljana, dne 12. julija 1999.

Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r. 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=20674

Projektni partnerji Skupaj za napredek Posavja

skladdela
LRF
las
knof
1824