logoti

Modra VibaGradimo nove poslovne modele...

Donatorstvo je dajanje brez pričakovanja materialnih koristi.

 

Če temu pogoju ni zadoščeno, govorimo o prometu blaga in storitev ali o sponzorstvu.

Pri donatorstvu vendarle gre za to, da  donator sodeluje v splošno družbeno koristnih aktivnostih od katerih pričakuje ali ima le notranje zadoščenje, materialnih koristi pa ne zasleduje.

Zakonska ureditev področja razlikuje med doniranjem pravnih oseb in fizičnih oseb. 

Doniranje pravnih oseb

Donacija pravnih oseb se ne obravnava kot davčno priznan odhodek, pač pa se pri donatorju - samostojnem podjetniku ali gospodarski družbi, donirana sredstva lahko upoštevajo kot davčna olajšava. Zakon o dohodnini (ZDoh-2, Ur.l.RS, št. 117/2006) v 1. odstavku 66. člena oziroma Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2, Ur.l. RS, št. 117/2006) v skladu z 59. členom določata, da se za dane donacije prizna davčna olajšava pod določenimi pogoji. Ti pa so:Donacija se prizna kot olajšava za sredstva, dana v denarju ali v naravi (torej tudi v obliki proizvodov, blaga ali storitev). Donacija se prizna kot olajšava do zneska 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja, če je dana za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene prejemnikom, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti,Donacija se prizna kot dodatna olajšava do zneska 0,2% obdavčenega prihodka, če je dana za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu in ki so po posebnih predpish ustanovljeni za opravljanje naevedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti. vir: http://www.klicvsili.si/fckeditor/userfiles/Kaj%20je%20donacija.pdf 

Doniranje fizičnih oseb

Ena izmed možnosti doniranja fizičnih oseb je po naši zakonodaji doniranje v višini 0,5 % od dohodnine odmerjene z dokončno odločbo od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo.vir: http://dobrodelen.si/sl/index/article?path=/o-akciji