logoti

Modra VibaGradimo nove poslovne modele...

Dejanje doniranja se med donatorjem in prejemnikom opravi z ali brez donatorske pogodbe. Če donator uveljavlja pravico do davčne olajšave, je pogodba nujna. Uporabljamo donatorsko pogodbo, ki jo lahko najdete na spletu.

vir pogodbe:internet

 

 

 

________________________________________________________,[V1] ki ga zastopa ______________________[V2]; davčna številka: _____________________ (v nadaljevanju donator)

in

________________________________________________________[V3],  ki ga zastopa ______________________[V4], davčna številka:  _____________________ (v nadaljevanju  prejemnik)

sklepata 

D O N A T O R S K O

POGODBO

 

 1. člen

(uvodne ugotovitve)

 1. Pogodbeni stranki ugotavljata, da je prejemnik organiziran kot ______________[V5] in da je nepridobitna, neprofitna in nevladna organizacija, ki je ustanovljena za namene ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
 1. Stranki pogodbe nadalje ugotavljata in si priznavata, da donator podpira namen ustanovitve in delovanje prejemnika in v tem okviru podpira tudi projekt oziroma dejavnost prejemnika: __________________________________________________________________________________________________________.[V6]
 1. Stranki sklepata to pogodbo z namenom ureditve donacije, ki jo bo donator namenil prejemniku, ker podpira njegov namen ustanovitve in delovanje oziroma izvajanje njegovega projekta oziroma dejavnosti iz prejšnjega odstavka.[V7]

  

 1. člen

(donacija)

 1. Donator se zaveže, da bo prejemniku namenil donacijo v __________________ [V8]in sicer _____________________________[V9].
 1. Donator bo donacijo iz prejšnjega odstavka _____________________________________ [V10]v roku _____________________________.
 1. Prejemnik bo donatorju o prejeti donaciji izdal pisno potrdilo.[V11]

 

3. člen

(poraba donacije)

 1. Donator bo donacijo porabil izključno za doseganje namenov, za katere je ustanovljen in kot jih opredeljuje ta pogodba in v tem okviru za izvedbo dejavnosti oziroma projekta: ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________.

[V12]

 1. Prejemnik bo donatorju v 30 dneh po zaključku dejavnosti oziroma projekta iz prejšnjega odstavka tega člena posredoval pisno poročilo o porabi donacije za  doseganje namenov, za katere je bil ustanovljen in o uspešnosti izvedbe dejavnosti oziroma projekta. [V13]

4. člen

(izjava o izpolnjevanju pogojev za uveljavljanje davčno olajšave za donacijo)

[V14]

Prejemnik izjavlja in potrjuje donatorju:

-          da je rezident Republike Slovenije, ustanovljen po posebnih predpisih za opravljanje nepridobitnih dejavnosti za doseganje ________________________________________ namena,

-          da bo donacijo po tej pogodbi v celoti in izključno uporabil za te namene,

-          da izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 59. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 in da se donacija po tej pogodbi lahko šteje kot olajšava za znižanje davčne osnove donatorja.

 1. člen

(druge pravice in obveznosti)

[V15]

 1. Donator se nadalje zaveže da bo: ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________.
 1. Prejemnik  se nadalje zaveže da bo: _________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________.
 1. člen

(reševanje sporov)

Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali po mirni poti.

 1. člen

(končne določbe)

 1. Pogodbeni stranki soglašata, da ta pogodba nadomesti vse prej sklenjene predpogodbe, dopise, ustne in pisne dogovore o pogojih donacije in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
 1. Za razlago določil te pogodbe se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika - OZ in drugi veljavni predpisi Republike Slovenije.
 1. Če bi se izkazalo, da je katerakoli določba te pogodbe iz kakršnihkoli razlogov  neveljavna, nična ali neizvršljiva, ostanejo vse ostale določbe še naprej v veljavi.
 1. Stranki bosta morebitne spremembe te pogodbe sprejeli v pisni obliki.
 1. Za tekoče izvrševanje določil te pogodbe je na strani prejemnika kontaktna oseba: __________________________________________________________________________________________________________,  kontakta oseba pri donatorju pa je ____________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________.
 1. Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po enega.

Donator:

____________________________________________[V16]

____________________________________________[V17]

Datum podpisa: __________________

Kraj podpisa: __________________________:

Žig, podpis: ____________________

Prejemnik

____________________________________________[V18]

____________________________________________[V19]

Datum podpisa: __________________

Kraj podpia: __________________________:

Žig, podpis: ____________________


 [V1]Polno ime donatorja in poslovni naslov donatorja

 [V2]Ime in priimek zastopnika donatorja (npr. direktor d.o.o.)

 [V3]Polno ime NVO in poslovni naslov NVO

 [V4]Ime in priimek zastopnika NVO (npr. predsednik društva)

 [V5]Navedite statusno-pravo obliko NVO (npr. društvo, zavod…)

 [V6]Ta del izpolnimo samo, če donator podpira konkreten projekt ali dejavnost NVO.

 [V7]Ta del pustimo samo, če donator podpira konkreten projekt ali dejavnost NVO.

 [V8]Navedite vrsto donacije (npr. v denarju, v predmetu, v storitvi…)

 [V9]Navedite višino ali opis donacije (npr. 10.000,00 EUR, televizor znamke ABC,…)

 [V10]Navedite kako bo donator izročil donacijo (npr. nakazal na TRR, dostavil na naslov prejemnika…)

 [V11]Ta določba   ni obvezna.

 [V12]Ta del izpolnimo samo, če donator podpira konkreten projekt ali dejavnost NVO.

 [V13]Ta določba ni obvezna.

 [V14]Ta člen ni obvezen.

 [V15]Ta člen ni obvezen.

 [V16]Polno ime donatorja

 [V17]Ime in priimek zastopnika donatorja

 [V18]Polno ime NVO

 [V19]Ime in priimek zastopnika NVO